Bài viết

Bảng báo giá dây nhảy quang 3m,5m,10m,20m,30m các loại đầu SC,LC,FC,..

Bảng báo giá dây nhảy quang 3m,5m,10m,20m,30m các loại đầu SC,LC,FC,..

 

1. Dây nhẩy quang đơn mốt loại đầu SC/UPC - SC/UPC

Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 3 m SM 2.0/3.0 giá 35,000 VNĐ
Dây nhẩy quang loại SC/UPC - SC/UPC 5 m SM 2.0/3.0 giá 40,000 VNĐ
Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 10 m SM 2.0/3.0 giá 75,000 VNĐ
Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 20 m SM 2.0/3.0 giá 95,000
Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 30 m SM 2.0/3.0 giá 120,000 VNĐ

2. Dây nhẩy quang đơn mốt loại đầu LC/UPC - SC/UPC

Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 3 m SM 2.0/3.0 giá 35,000 VNĐ
Dây nhẩy quangLC/UPC - SC/UPC loại 5 m SM 2.0/3.0 giá 40,000 VNĐ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 10 m SM 2.0/3.0 giá 75,000 VNĐ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 20 m SM 2.0/3.0 giá 95,000 VNĐ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 30 m SM 2.0/3.0 giá 125,000 VNĐ

3. Dây nhẩy quang đơn mốt loại đầu LC/UPC - SC/UPC

Dây nhẩy quang FC/UPC - LC/UPC loại 3 m SM 2.0/3.0 giá 35,000 VNĐ
Dây nhẩy quang FC/UPC - LC/UPC loại 5 m SM 2.0/3.0 giá 40,000 VNĐ
Dây nhẩy quang FC/UPC - LC/UPC loại 10 m SM 2.0/3.0 giá 75,000 VNĐ
Dây nhẩy quang FC/UPC - LC/UPC loại 20 m SM 2.0/3.0 giá 95,000 VNĐ
Dây nhẩy quang FC/UPC - LC/UPC loại 30 m SM 2.0/3.0 giá 125,000 VNĐ

4.Dây nhẩy quang đơn mốt loại đầu FC/APC - SC/UPC

Dây nhẩy quang FC/UPC - SC/UPC loại 3 m SM 2.0/3.1 giá 35.000đ

Dây nhẩy quang FC/UPC - SC/UPC loại 5 m SM 2.0/3.0 giá 40.000đ
Dây nhẩy quang FC/UPC - SC/UPC loại 10 m SM 2.0/3.0 giá 75.000đ
Dây nhẩy quang FC/UPC - SC/UPC loại 20 m SM 2.0/3.0  giá 95.000đ
Dây nhẩy quang FC/UPC - SC/UPC loại 30 m SM 2.0/3.0 giá 120.000đ

5.Dây nhẩy quang đơn mốt loại đầu LC/UPC - LC/UPC

Dây nhẩy quang LC/UPC - LC/UPC loại 3 m SM 2.0/3.0 giá 35.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - LC/UPC loại 5 m SM 2.0/3.0 giá 40.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - LC/UPC loại 10 m SM 2.0/3.0 giá 75.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - LC/UPC loại 20 m SM 2.0/3.0 giá 95.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - LC/UPC loại 30 m SM 2.0/3.0 giá 120.000đ

6. Dây nhẩy quang đơn mốt loại đầu FC/UPC - FC/UPC

Dây nhẩy quang FC/UPC - FC/UPC loại 3 m SM 2.0/3.0 giá 35.000đ
Dây nhẩy quang FC/UPC - FC/UPC loại 5 m SM 2.0/3.0 giá 40.000đ
Dây nhẩy quang FC/UPC - FC/UPC loại 10 m SM 2.0/3.0 giá 75.000đ
Dây nhẩy quang FC/UPC - FC/UPC loại 20 m SM 2.0/3.0 giá 95.000đ
Dây nhẩy quang FC/UPC - FC/UPC loại 30 m SM 2.0/3.0 giá 120.000đ

 

7. Dây nhẩy quang đơn mốt loại đầu ST/UPC - ST/UPC

Dây nhẩy quang ST/UPC - ST/UPC loại 3 m SM 2.0/3.0 giá 35.000đ
Dây nhẩy quang ST/UPC - ST/UPC loại 5 m SM 2.0/3.0 giá 40.000đ
Dây nhẩy quang ST/UPC - ST/UPC loại 10 m SM 2.0/3.0 giá 75.000đ
Dây nhẩy quang ST/UPC - ST/UPC loại 20 m SM 2.0/3.0 giá 95.000đ
Dây nhẩy quang ST/UPC - ST/UPC loại 30 m SM 2.0/3.0 gái 120.000đ

8.Dây nhẩy quang đa mốt loại đầu SC/UPC - SC/UPC

Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 3 m MM 2.0/3.0 giá 40.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 5 m MM 2.0/3.0 giá 50.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 10 m MM 2.0/3.0 giá 100.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 20 m MM 2.0/3.0 giá 120.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - SC/UPC loại 30 m MM 2.0/3.0 giá 150.000đ

9.Dây nhẩy quang đa mốt loại đầu LC/UPC - SC/UPC

Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 3 m MM 2.0/3.0 giá 40.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 5 m MM 2.0/3.0 giá 50.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 10 m MM 2.0/3.0 giá 100.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 20 m MM 2.0/3.0 giá 120.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 30 m MM 2.0/3.0 giá 150.000đ

10.Dây nhẩy quang đa mốt loại đầu SC/UPC - FC/UPC

Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPC loại 3 m MM 2.0/3.0 giá 40.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPCloại 5 m MM 2.0/3.0 giá 50.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPCloại 10 m MM 2.0/3.0 giá 100.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPC loại 20 m MM 2.0/3.0 giá 120.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPC loại 30 m MM 2.0/3.0 giá 150.000đ

11. Dây nhẩy quang đa mốt OM3 loại đầu SC/UPC - SC/UPC

Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPC loại 3 m MMOM3 2.0/3.0 giá 130.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPCloại 5 m MMOM3 2.0/3.0 giá 145.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPCloại 10 m MMOM3 2.0/3.0 giá 190.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPC loại 20 m MMOM3 2.0/3.0 giá 280.000đ
Dây nhẩy quang SC/UPC - FC/UPC loại 30 m MMOM3 2.0/3.0 giá 370.000đ

12. Dây nhẩy quang đa mốt OM3 loại đầu LC/UPC - SC/UPC

Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 3 m MMOM3 2.0/3.0 giá 130.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 5 m MMOM3 2.0/3.0 giá 145.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 10 m MMOM3 2.0/3.0 giá 190.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 20 m MMOM3 2.0/3.0 giá 280.000đ
Dây nhẩy quang LC/UPC - SC/UPC loại 30 m MMOM3 2.0/3.0 giá 370.000đ

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522