Bài viết

Hướng dẫn cách tính phụ kiện cáp quang các loại

Hướng dẫn cách tính phụ kiện cáp quang các loại


Cách tính này áp dụng cho một cuộn cáp có chiều dài 3000m
1. Cáp quang treo ADSS 12-24 sợi khoảng vượt 100m :
Phụ kiện dùng để treo cáp ADSS KV100 bao gồm :
+ bộ treo : dùng để đỡ và giữ cáp tại mỗi cột
+ bộ néo : dùng để chuyển hướng cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0:  dùng để gắn vào cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp 3000 m sẽ có 30 khoảng vượt 100 m tương ứng với 31 cột , với số lượng phụ kiện treo cáp như sau :

+ bộ treo KV100 = 23 bộ

+ bộ néo KV100  =  8 bộ

+ Gông  G0 = Bộ treo + Néo = 23 +8 =31 bộ

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai cáp ADSS KV100 có một số tuyến cột có các khoảng vượt khác so với khoảng vượt 100m của cáp dẫn đến cách tính phụ kiện kèm theo sẽ thay đổi :

·        Đối với khoảng vượt 70m :

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.387 = 43 bộ

Số lượng gông G0 = 43 bộ

·        Đối với khoảng vượt 80m :

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.225 = 38 bộ

Số lượng gông G0 = 38 bộ

·        Đối với khoảng vượt 90m :

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.096 = 34 bộ

Số lượng gông G0 = 34 bộ

·        Đối với khoảng vượt 110m :

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 0.903 = 28 bộ

Số lượng gông G0 = 28 bộ

·        Đối với khoảng vượt 120m :

Số lượng treo + néo = 31 bộ x 0.806 = 25 bộ

Số lượng gông G0 = 25bộ

Số lượng cụ thể treo hoặc néo tại khoảng vượt trên tùy theo địa hình khảo sát thực tế ,đơn vị khảo sát đưa ra tỷ lệ cho phù hợp.

VD tại khoảng vượt 70m có 43 bộ treo và néo, thực tế cần chuyển hướng tuyến tại 10 điểm cột  và treo 33 điểm cột vì vậy cần  10 bộ néo và 33 bộ treo, số lượng tổng của cả treo và néo vẫn là 43 bộ.

2. Cáp quang treo ADSS 12-24 sợi khoảng vượt 150m:

Phụ kiện dùng để treo cáp ADSS KV150 bao gồm :

+ bộ treo : dùng để đỡ và giữ cáp tại mỗi cột

+ bộ néo : dùng để chuyển hướng cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0:  dùng để gắn vào cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp 3000 m sẽ có 20 khoảng vượt 150 m tương ứng với 21 cột , với số lượng phụ kiện treo cáp như sau :

+ bộ treo KV150 = 14 bộ

+ bộ néo KV150  =  7 bộ

+ Gông  G0 = Bộ treo + Néo = 14 +7 =21 bộ

Đối với các tuyến có khoảng vượt không theo khoảng vượt chuẩn 150 m vẫn dùng cáp ADSS khoảng vượt 150m , cách tính phụ kiện như sau  :

·        Đối với khoảng vượt 130 m :

Số lượng treo + néo = 21 bộ x 1.15 = 25 bộ

Số lượng gông G0 = 25 bộ

·        Đối với khoảng vượt 140m :

Số lượng treo + néo = 21 bộ x 1.1 = 22 bộ

Số lượng gông G0 = 22 bộ

·        Đối với khoảng vượt 160m :

Số lượng treo + néo = 21 bộ x 0.95 = 19 bộ

Số lượng gông G0 = 19 bộ

Số lượng cụ thể treo hoặc néo tại khoảng vượt trên tùy theo địa hình khảo sát thực tế ,đơn vị khảo sát đưa ra tỷ lệ cho phù hợp.


3. Cáp quang treo ADSS 12-24 sợi khoảng vượt 200m:

Phụ kiện dùng để treo cáp ADSS KV200 bao gồm :

+ bộ treo : dùng để đỡ và giữ cáp tại mỗi cột

+ bộ néo : dùng để chuyển hướng cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0:  dùng để gắn vào cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo

+ bộ chống rung: dùng cho các loại cáp có khoảng vượt từ 200m trở lên để giảm thiểu sự dao động của cáp khi chịu lực tác động gây rung cáp, giữ cho cáp treo có được sự ổn định. Tại một vị trí cột có một bộ chống rung gồm hai sợi chống rung về hai hướng.

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp 3000 m sẽ có 15 khoảng vượt 200 m tương ứng với 16 cột , với số lượng phụ kiện treo cáp như sau :

+ bộ treo KV200 = 10 bộ

+ bộ néo KV200  =  6 bộ

+ Gông  G0 = Bộ treo + Néo = 10 +6 =16 bộ

+ Chống rung = Gông G0 = 16 bộ

Đối với các tuyến có khoảng vượt không theo khoảng vượt chuẩn 200 m vẫn dùng cáp ADSS khoảng vượt 200m , cách tính phụ kiện như sau  :

·        Đối với khoảng vượt 170m :

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1.125 = 18 bộ

Số lượng gông G0 = 18 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 18 bộ

·        Đối với khoảng vượt 180m :

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1.0625 = 17 bộ

Số lượng gông G0 = 17 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 17 bộ

·        Đối với khoảng vượt 190m :

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1 = 16 bộ

Số lượng gông G0 = 16 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 16 bộ

·        Đối với khoảng vượt 210m :

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 0.937 = 15 bộ

Số lượng gông G0 = 15 bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 15 bộ

·        Đối với khoảng vượt 220m :

Số lượng treo + néo = 16 bộ x 0.875 = 14 bộ

Số lượng gông G0 = 14bộ

Số lượng chống rung = Gông G0 = 14 bộ

Số lượng cụ thể treo hoặc néo tại khoảng vượt trên tùy theo địa hình khảo sát thực tế ,đơn vị khảo sát đưa ra tỷ lệ cho phù hợp.

4. Cáp quang treo 12-24 sợi hình số 8:

Phụ kiện dùng để treo cáp F8 bao gồm :

+ bộ gông G3 : để bắt vào cột treo cáp và giữ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ

+ Bulong xuyên tâm: dùng để xuyên qua cột treo cáp và giữ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ ( dùng Bulong xuyên tâm thì không dùng Gông G3 và ngược lại )

+ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ:  dùng để gắn vào Gông G3 hoặc bu long xuyên tâm để bắt vào sợi dây rường của cáp giữ cáp treo cố định.

Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp 3000 m sẽ có 60 khoảng vượt 50 m tương ứng với 61cột , với số lượng phụ kiện treo cáp như sau :

+ Gông  G3 + Bulong xuyên tâm = 61 bộ ( tùy theo khảo sát tuyến thực tế các đơn vị khảo sát đưa ra tỷ lệ sử dụng giữa Gông G3 và Bu long xuyên tâm)

+ Kẹp cáp hai rãnh ba lỗ = 61 bộ

4. Một số lưu ý khi tính toán số lượng phụ kiện:

4.1 Khi khảo sát tuyến dùng cáp ADSS KV100 hoặc ADSS KV200, thông thường các khoảng vượt của các tuyến cột có sẵn sẽ không đều nhau, nếu sử dụng phụ kiện đồng loạt của loại khoảng vượt 100m, 200m sẽ  gây lãng phí, không cần thiết. vì vậy đơn vị khảo sát lưu ý :

+ Các đoạn khoảng vượt trong tuyến từ 40 – 70m : sử dụng phụ kiện treo néo khoảng vượt 50m

+ Các đoạn khoảng vượt trong tuyến từ 70 – 120m : sử dụng phụ kiện treo néo khoảng vượt 100m

+ Các đoạn khoảng vượt trong tuyến từ 120 – 170m : sử dụng phụ kiện treo néo khoảng vượt 150m

+ Các đoạn khoảng vượt trong tuyến từ 170 – 220m : sử dụng phụ kiện treo néo khoảng vượt 200m
4.2 Sử dụng Bu long móc :

Đối với các trường hợp dùng cáp có khoảng vượt lớn hơn nhiều so với khoảng cột thực tế, áp dụng biện pháp sử dụng phụ  kiện treo xen kẽ, một cột treo bộ phụ kiện chính rồi đến một cột treo Bulong móc đỡ cáp để đảm bảo tính mỹ quan và giảm chi phí đầu tư.

4.3 Sử dụng Biển Báo cáp quang :

Cả hai chủng loại ADSS và F8 đều dùng chung hai loại biển báo cáp quang và biển báo độ cao:

+ Biển báo cáp quang : 5 chiếc/1km cáp

+ Biển báo độ cao : tùy theo địa hình từng vùng miền các đơn vị đưa ra số liệu theo khảo sát thực tế.
4.4 Đối với các tuyến trồng mới sử dụng cột vuông 7m treo cáp F8, sẽ dùng toàn bộ bulong xuyên tâm thay thế cho gông G3.

 

Chúng tôi ở đây

Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0916.955.988 - 0904.990022
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận

Zalo vienthongtuanlinh 02462885522